Post scos la concurs pentru Secția Sere și zone verzi a municipiului!

0

       Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs în data de 14 iunie 2017, la sediu, pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, un post de muncitor în cadrul Secției Sere și zone verzi. Conform site-ului instituției pentru a ocupa postul candidații trebuie să îndeplinească următoarele 7 condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit;să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;să aibă capacitatea deplină de exercițiu; să aibă are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

        Același comunicat de presă precizează și cele 2 condiții specifice necesare in vedere participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de muncitor în cadrul Secției Sere și zone verzi: studii medii sau generale și vechime in muncă deminim 3 ani.
Concursul se vor organiza conform urmatorului calendar:
•06.06.2017 termen limită pentru depunere dosare
•14.06.2017 orele 10,00 proba practica
•Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior pe site-ul Primăriei Reghin.

           Detalii privind actele necesare dosarului de concurs,condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei municipiului Reghin, jud.Mures – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.
viselenuautermenlimita.ro

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *