Primăria Municipiului Reghin, organizează concurs în data de 25 aprilie 2017, la sediu, pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, pentru un post de muzeograf în cadrul Muzeului Etnografic ,,Anton Badea” și un post de îngrijitor în cadrul Bibliotecii Municipale ,,Petru Maior” din Reghin.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
– să aibă are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– să cunoască limba română, scris și vorbit;
– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– să aibă capacitate deplină de exercițiu;
– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– candidatul să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vedere participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale sunt:
-un post de îngrijitor in cadrul Bibliotecii Municipale ,,Petru Maior” Reghin
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
– vechime în muncă de minim 5 ani
-un post de muzeograf în cadrul Muzeului Etnografic ,,Anton Badea” Reghin
– studii superioare în domeniul științelor umaniste sau știintelor administrative
-vechime în specialitate: minim 2 ani


Concursul se vor organiza conform urmatorului calendar:
Ingrijitor: 13.04.2017 termen limită pentru depunere dosare

25.04.2017 orele 09,00 proba practică
Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior
Muzeograf: 13.04.2017  termen limită pentru depunere dosare

25.04.2017 orele 11,00 proba scrisă

Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei municipiului Reghin, jud.Mures – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.


viselenuautermenlimita.ro

                                     

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *